Raspisanie avtobusa No.452
(m. "Kuntsevskaya"-pansionat "Zvenigorodskiy"):

10:15
11:00
11:40
12:30
13:15 (krome voscr.)
14:00
14:35
15:25
16:10
17:00 (krome voscr.)
17:40
18:10
18:35
19:00
19:30
20:30
21:30


Vremya v puti: 1chas

<<

To contact: Olga S. Khovanskaya; e-mail: khovansk@xray.sai.msu.ru